Технологія формування іміджу

Технологія формування іміджу

Технологія формування іміджу

15.05.2020 Коментарі Вимкнено до Технологія формування іміджу By admin

Технологія формування іміджу

Етапи формування іміджу

Технології цілеспрямованого формування індивідуального і корпоративного іміджу є подібними і включають наступні етапи:

1) формулювання іміджевих цілей. Необхідно чітко сформулювати послання, яке міститься в бажаний імідж;
2) аналіз іміджевої аудиторії. На цьому етапі проводяться кількісні та якісні дослідження іміджевої аудиторії;
3) промальовування іміджевих характеристик. Складається список якостей, які необхідно транслювати іміджевої аудиторії;
4) співвіднесення готівки і бажаних характеристик.
В результаті такого аналізу формуються три списки характеристик:

• характеристики, які є у керівника (організації) і які працюють на створюваний імідж – їх необхідно підсилювати і демонструвати;
• характеристики, які є у керівника (організації), але знижують або навіть руйнують створюваний імідж; від них необхідно позбавлятися або ж не афішувати;
• характеристики, які необхідні для створення необхідного іміджу, але відсутні у людини (організації). Їх необхідно напрацьовувати;
5) вибір засобів самопрезентації особистості або організації. Тут підбираються конкретні техніки, спрямовані на досягнення іміджевих цілей;
6) входження в образ – власне втілення іміджу в реальному житті.
Етапи входження в образ:

1) імітаційний образ, мальованої в своїй уяві. Він програється в розумі, апробується. Людина уявляє себе вже володіє бажаними якостями, вміннями. Продумуються умови, необхідні для втілення образу;
2) рольових образ. Здійснюється практичне освоєння образу, створюється його “зовнішня оболонка”. Аналізуються оцінки оточуючих;
3) життєвий образ. Виробляється стереотип поведінки в створеному образі, в результаті образ сприймається оточуючими як реальна особистість. Відбувається злиття особистості з образом.
Технологія формування позитивного іміджу

Техніки формування іміджу діляться на три групи в залежності від іміджевої мети:

• піднесення іміджу; мета – підвищити значущість, силу, авторитетність, переконливість образу;
• створення впізнаваного образу (бренду); мета – привернути увагу, запам’ятатися, стати впізнаваним;
• формування позитивного ставлення; мета – викликати позитивні почуття: довіру, симпатію, інтерес.

До технік формування позитивного ставлення відносяться:

1) підвищення зовнішньої привабливості. Ми вже говорили про взаємодію індивідуального і корпоративного іміджів. Дослідження показують, що привабливі зовні люди оцінюються вище за іншими значущим для реципієнта параметрам. Зовнішня привабливість корпоративної ідентичності також має велике значення для формування позитивного ставлення до організації: привабливі логотипи, фірмові бланки, дизайн приміщень – все це складові позитивного іміджу;
2) позитивний настрій. Відома закономірність: привабливі ті люди, які добре ставляться до нас. Отже, позитивне ставлення до різних груп громадськості забезпечує їх у відповідь позитивну думку про організацію. Непоправної шкоди корпоративному іміджу завдають співробітники, що дозволяють собі хамство по відношенню до відвідувачів компанії, неувага до їхніх прохань і потребам;
3) створення бездоганної репутації – забезпечується планомірної конструктивною діяльністю, виконанням своїх функцій;
4) позитивні послання групам громадськості – вираження подяки, прояви поваги, привітання і т.п .;
5) особиста участь – прояв щирого інтересу до людей, надання підтримки і реальної допомоги;
6) дистанціювання від негативних символів (компрометувальних факторів, фігур, груп). Іноді необхідно застосувати  прийом у випадках, коли співробітники компанії здійснюють якісь негарні вчинки. Навіть один подібний факт може зруйнувати імідж, що складався роками. У таких випадках необхідно діяти швидко, не вичікувати і не приховувати інформацію: виступити із засудженням подібних вчинків, продемонструвавши, що засуджується саме вчинок, а не система в цілому. Це допоможе відмежуватися від негативних іміджевих фігур.

Техніки створення яскравого і впізнаваного образу:

1) підбір відповідного імені, назви – дуже важливий, тому що несе інформацію про місію організації;
2) типізація і стилізація іміджу – вибір стилю, оформлення, відповідного цілям і місії організації;
3) використання іміджевої символіки: герб, логотип, слоган – мета і цінності організації;
4) міфологізація образу – створення міфологічного контексту із залученням архетипових образів колективного несвідомого.
Один з популярних архетипів при формуванні іміджу – архетип “героя”. Архетип несе дуже потужний емоційний заряд, тому його використання в іміджі надає магнетичний вплив на аудиторію. Елементи можна використовувати як при створенні іміджу керівника, так і при розробці корпоративного іміджу. Для цього в особисту історію керівника або історію створення організації привносяться елемент.

Розроблений спеціально імідж організації може не збігатися з тим іміджем, який складається або вже склався у споживача в різні моменти її роботи. Тому, якщо створений імідж компанії успішно працює, важливо підтримувати його на належному рівні і постійно стежити за зміною запитів споживачів. Цим завданням відповідає і внутрішньокорпоративний імідж, що розробляється спеціально і підтримуваний всіма співробітниками компанії. Корпоративний імідж створюється і за допомогою публічних заходів: спільних святкувань, презентацій, корпоративних зустрічей і виїздів.

Приступаючи до створення іміджу, необхідно з’ясувати, по-перше, рід діяльності фірми в цей час і в перспективі, по-друге, чим товари (послуги) фірми відрізняються від товарів (послуг) конкурентів.

Завдання іміджу:

– Підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва.

– Підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування товару.

– Полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі сформованим іміджем вивести товар на ринок легше.

– Підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах рівного товару конкуренція ведеться на рівні іміджів фірм.

Отже, імідж – це складне соціально-психологічне утворення. Його формування залежить не тільки від самої організації, але і від соціального оточення. Імідж – не те, що робить організація, а те, що думають інші з приводу її діяльності. Тому донести до громадськості сенс діяльності організації, регулювати взаємодію, гармонізувати його – важлива складова в проблемі ідентифікації іміджу. У цьому полягає найважливіша мета служби PR.

Comments are closed